NEWPLAST

NEWPLAST Our pipes do not rust, change taste and chemical properties of the medium. The material used does not contain harmful chemicals that is why NewPlast pipes are suitable for drinking water and food application. Metal compression and press fittings are completely galvanized and the brass alloys used in their production correspond to the established sanitation norms. Our products include polymer and metal-plastic pipes with wide diameter range, various connecting elements and stop valves, and all the necessary accessories for water supply and heating systems. Show»

GRP systems

GRP systems ընկերության արտադրանքի շարքում են տարբեր չափերի պոլիմերային և մետաղապլաստմասե խողովակներ, համակցող դետալների և հենքային ամրանների լայն ընտրանի, ինչպես նաև ջեռուցման համակարգի, ջրամատակարարման և հատակի տաքացման համար անհրաժեշտ բազմազան աքսեսուարներ, որոնք նախատեսված են ամենատարբեր աշխատանքների իրականացման համար. Show»